REGULAMIN

Przetargu pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż 49,82 % udziałów w Spółce SPOMASZ – ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, których posiadaczem  jest FP SPOMAX S. A. w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia nieograniczonego przetargu  pisemnego (dalej jako: Przetarg) na zbycie 49,82 %
(27 002  sztuki  ) udziałów w spółce SPOMASZ – ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o. o.  z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  posiadanych przez  FP SPOMAX  S.A.  w  Układzie
 z siedzibą  w Ostrowie Wielkopolskim.

 

1.    Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza  FP SPOMAX  S.A. w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,

2.    Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny,

3.    Czynności związane z Przetargiem wykonuje  Zarząd Spółki FP SPOMAX  S.A. w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

§ 2.

Przetarg jest przeprowadzony na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny
( Dz. U. z 2020r. poz. 740 z póź. oraz zgodnie z 
Planem Restrukturyzacyjnym FP SPOMAX S.A. w Układzie z siedzibą w Ostrowie

Wielkopolskim, który zakłada sprzedaż udziałów w posiadanych  w spółce SPOMASZ – ODLEWNIA  ŻELIWA Sp. z o. o. z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim przez FP SPOMAX S.A. w Układzie  z siedzibą  w Ostrowie Wielkopolskim za kwotę nie niższą niż 1 350 100
(jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto złotych 00/100) co wynika zwartości nominalnej jednego udziału określonego na kwotę  50,00 zł pomnożoną przez ilość sprzedawanych udziałów.

§ 3.

Przedmiotem Przetargu są następujące udziały:

1.       Udziały w wys. 49,82% ( 27 002 sztuki ) w spółce  SPOMASZ – ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o. o. z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim.

2.      Przedmiot Przetargu jest opisany szczegółowo w operacie wyceny przedsiębiorstwa   SPOMASZ – ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

3.      Dostęp do operatu wyceny spółki  można uzyskać w siedzibie Spółki FP SPOMAX S.A. w Układzie  z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej 61-63, 63-400 Ostrów  Wielkopolski.

4.      Ewentualne dalsze pytania do przedmiotu Przetargu należy kierować do Prezesa Zarządu Spółki FP SPOMAX S. A. w Układzie
na dane kontaktowe wskazane w § 17. ust. 5.

 

5.      Oglądanie przedsiębiorstwa SPOMASZ – ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o.o. oraz dane dot. sprawozdań finansowych możliwe
jest po uprzednim uzgodnieniu terminu z Prezesem Zarządu spółki SPOMASZ – ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o. o.
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

 

§ 4. CENA WYWOŁAWCZA

1.       Cena wywoławcza sprzedaży 49,82% udziałów wynosi  1 350 100,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy
sto 00/100).

2.      Wartość sprzedaży udziałów jest wartością brutto.

      

 

§ 5. WARUNKI PRZETARGU

1.       W Przetargu mogą brać udział osoby  prawne oraz  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 ust.1.

2.      Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w Przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r.
 o nabywaniu majątku przez cudzoziemców.

3.      W przypadku nabycia udziałów do majątku wspólnego, warunkiem jest złożenie oferty przez obojga małżonków
albo przez jednego małżonka wraz z pisemną zgodą drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu oraz nabycia udziałów.
Uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć udziały do majątku osobistego dołącza do
oferty oświadczenie o nabyciu udziałów do majątku osobistego.

4.      Każdy z oferentów ponosi we własnym zakresie koszty związane  z udziałem w Przetargu.

5.      Zastrzega się możliwość organizowania przetargów trzystopniowych, tzn. łącznie trzy przetargi.

§ 6. OFERTA

1.       Oferent  składa ofertę na piśmie.

2.      Niedopuszczalne jest złożenie oferty na część udziałów, niedopuszczalna jest również oferta wariantowa.

3.      Niedopuszczalne jest złożenie oferty uzależniającej zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu Przetargu od spełnienia warunków.

4.      Oferta powinna spełniać wszystkie warunki wymienione w niniejszym Regulaminie oraz zawierać w szczególności:

·        dokładne oznaczenie Oferenta  imię i nazwisko (firmę), adres zamieszkania (siedziby)

·        adres do korespondencji nr tel. adres e-mail,

·        kopię dowodu osobistego (w przypadku gdy Oferent jest osobą fizyczną),

·        wypis z właściwego rejestru przedsiębiorstw (w przypadku gdy Oferentem jest przedsiębiorstwo,

·        forma zapłaty za zakup udziałów,

·        wartość ceny zakupu 49,82 % udziałów tj. 1 350 100 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto
złotych 00/100),

·        pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnymi faktycznym przedsiębiorstwa
SPOMASZ – ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o. o. akceptuje wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego
i nie wnosi żadnych zastrzeżeń, 

·        pisemne oświadczenie że Oferent zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

5.      Oferty niespełniające warunków określonych w  § 6. ust. 1  do 7 oraz § 8 ust 4 będą odrzucane z zastrzeżeniem § 11 ust 10,

6.      Oferty z ceną poniżej wartości wyceny będą bezwarunkowo odrzucane.

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferent zobowiązany jest do przesłania listem poleconym pisemnej oferty w terminie do 9 grudnia 2022r. do godz. 15.00
(w terminie określonym w Ogłoszeniu o Przetargu w gazecie ogólnopolskiej RZECZPOSPOLITA),

2.      Ofertę składa się na adres wskazany w § 17 ust 5.

3.      Datą złożenia oferty  jest data osobistego złożenia oferty albo wysłania oferty na adres wskazany w § 17 ust 5. Termin
do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku gdy oferta została wysłana
 w terminie, o którym mowa w ust. 1 i doręczona w ciągu 3 dni od dnia upływu  tego terminu.

4.      Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie Oferenta ze wskazaniem adresu korespondencyjnego wraz
z widoczną informacją o treści:

NIE OTWIERAĆ – OFERTA W  PRZETARGU:

5.      Koperta z ofertą powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nią bez jej otwarcia oraz 
sposób wyłączający możliwość jej otwarcia i zamknięcia bez pozostawienia śladów po otwarciu.

6.      Uczestnikiem Przetargu jest Oferent który przystąpił do Przetargu z zachowaniem wszystkich postanowień Regulaminu.

7.       Oferta wiąże Oferenta przez okres 3 –ch miesięcy od terminu , o którym mowa w ust. 1.

      8.    Po zakończeniu przetargu oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 8. WADIUM

1.      Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest wniesienie Wadium.

2.     Wadium jest wnoszone wyłącznie w środkach pieniężnych i wynosi 10% wartości  49,82% udziałów tj. 135 010,00zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziesięć złotych 00/100) objętych ofertą w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

3.     Wadium wnosi się na rachunek bankowy nr 37 1090 1160 0000 0001 2026 0806 z podaniem tytułu przelewu:
WADIUM – PRZETARG SPOMASZ –ODLEWNIA.

4.     Potwierdzenie wniesienia Wadium stanowi załącznik do oferty. Potwierdzenie musi wskazywać na fakt zaksięgowania transakcji,

5.     Wadium zwraca się po upływie 7 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym,

6.     Wadium zwraca się bez odsetek oraz nie podlega waloryzacji,

7.      Wadium uiszczone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał (Zwycięzca Przetargu) zalicza się na poczet ceny
nabycia udziałów,

8.     Niewniesienie Wadium jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do Przetargu,

9.     Wadium wniesione przez Oferenta, który nie został Uczestnikiem Przetargu podlega zwrotowi zgodnie z ust. 5,

§ 9. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1.       Ogłoszenie o Przetargu podaje się do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia zamieszczonego w gazecie
ogólnopolskiej RZECZPOSPOLITA oraz na stronie internetowej FP SPOMAX  S.A. w Układzie.

2.      Ponadto Spółka FP SPOMAX S.A. w Układzie  z  siedzibą  w  Ostrowie Wielkopolskim  jak  również SPOMASZ – ODLEWNIA Żeliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim mogą w dowolny sposób indywidualnie  poinformować o Przetargu potencjalnych oferentów.

3.      Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informację o:

·         możliwość składania ofert,

·         terminie do którego należy składać oferty,

·         sposób składania ofert,

·         adres na jaki należy składać oferty,

·         informację o regulaminie.

4.      Termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§ 10. KOMISJA PRZETARGOWA


1.      Sprzedający dokonuje wyboru Komisja Przetargowej (dalej Jako Komisja) która w jego imieniu przeprowadza Przetarg oraz sporządza i kompletuje odpowiednie dokumenty przetargowe wymagane do przeniesienia własności udziałów.

2.      Komisja składa się:

·        Przewodniczący – Zdzisław Paczkowski

·        Sekretarz  -  Anna Konieczna

·        Członek   -  Marek Lewicki

3.      Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji Przetargowej.

4.      Komisja podejmuje uchwały, które zapadają większością głosów.                                                                    

5.      Komisja działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. PRZETARG

1.       Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji.

2.      Przetarg odbywa się w trybie niejawnym.

3.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden z uczestników złożył ofertę
odpowiadają warunkom Przetargu.

4.      Przewodniczący ustala liczbę otrzymanych ofert w 4 dni po upływie terminu składania ofert i wyznacza termin ich otwarcia ,
nie później niż w terminie 3 dni. w Przypadku braku ofert Przewodniczący stwierdza zamknięcie przetargu z powodu nieprzystąpienia oferentów do przetargu.

5.      Komisja otwiera koperty z ofertami w kolejności chronologicznej (według daty wpływu) weryfikuje terminowość  złożenia oferty
i wniesienia wadium a następnie dokonuje ich szczegółowej merytorycznej analizy. Przewodniczący stwierdza zamkniecie przetargu w przypadku braku Uczestników Przetargu.

6.      Komisja w drodze uchwały wybiera najkorzystniejszą ofertę lub oferty bądź stwierdza zamknięcie Przetargu
bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

7.       Komisja w drodze uchwały odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom Przetargu.  Komisja odrzuca również oferty nieczytelne
lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich treści.

8.      W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja wzywa Uczestników Przetargu do zaoferowania nowej ceny w terminie
 7 dni.

9.      Komisja może wezwać Uczestnika Przetargu do uzupełnienia, doprecyzowania lub wyjaśnienia oferty w terminie 7 dni.

10.   Komisja nie uzasadnia wyboru oferty lub braku wyboru oferty, chyba że o sprecyzowanie uzasadnienia wniesie w terminie  7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu Uczestnik  Przetargu.

11.    Oferenci nie biorą udziału w czynnościach przeprowadzonego Przetargu.

§ 12. PROTOKÓŁ Z PRZETARGU

1.    Z przetargu Komisja sporządza Protokół.

2.    Protokół zawiera:

·         Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu.

·         Oznaczenie Przedmiotu Przetargu.

·         Wskazanie oferentów dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem.

·         Rozstrzygniecie podjęte przez Komisję.

·         Wskazanie Zwycięzcy  Przetargu .

·         Datę i miejsce sporządzenia Protokołu.

·         Imiona i nazwiska Przewodniczącego oraz członków Komisji.

3.    Protokół sporządza Przewodniczący Komisji podpisują go wszyscy członkowie Komisji.

4.    Data podpisania Protokołu jest datą zakończenia Przetargu.

5.    Protokół z Przetargu stanowi podstawę do zawarcia  umowy sprzedaży  49,82 % udziałów.

§ 13. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

1.       Przewodniczący zawiadamia pisemnie Zwycięzcę Przetargu o wyniku przetargu w terminie 7 dni od zakończenia
 Przetargu zgodnie z zasadami przewidzianymi w  § 15. do zawiadomienia dołącza się
kopię Protokołu z Przetargu.

2.      Wyniki Przetargu FP SPOMAX S.A. w Układzie publikuje na swojej stronie Internetowej.

§ 14. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.    Nabywcą jest Zwycięzca Przetargu, który zobowiązany jest do nabycia 49,82%  udziałów w drodze umowy sprzedaży zawartej
 w formie aktu notarialnego. po cenie wskazanej w ofercie.

2.    FP SPOMAX S.A. w Układzie  z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zawiera umowę sprzedaży w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu z Przetargu. Na żądanie nabywcy zawarcie umowy sprzedaży może  być poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej.

3.    Sprzedający wskazuje termin oraz miejsce zawarcia umowy sprzedaży.

4.    Jeżeli Nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i w terminie podanym w zawiadomieniu , sprzedający może odstąpić od umowy a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5.    Cenę nabycia  Nabywca w drodze przelewu na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Cena nabycia powinna znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym na co najmniej 3 dni przed dniem wyznaczonym na zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

6.    Nieuiszczenie w terminie  ceny nabycia przez Nabywcę uznaje się za uchylenie od zawarcia umowy i powoduje skutki o których mowa w ust. 4.

7.    Nabywca udziałów ponosi wszelkie koszty związane z umową sprzedaży (opłaty notarialne, podatki).

8.    Protokół przekazania udziałów nastąpi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

9.    Wszelkie informacje w sprzedaży udziałów dokonuje sprzedający.

§ 15. ZAWIADOMIENIA

1.    Zawiadomienia związane z Przetargiem dokonuje sprzedający poprzez umieszczenie stosownej informacji na swojej
stronie internetowej lub w drodze indywidualnych zawiadomień skierowanych pisemnie do Oferentów.

2.    Zawiadomienia  kierowanie są  na adres korespondencyjny Oferenta. Zawiadomienie doręcza się listem poleconym.

§ 16. ZMIANA REGULAMINU

1.    Ogłoszenie o Przetargu oraz Regulamin mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyny do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako dzień składania ofert.

2.    Zawiadomienie o zmianie Regulaminu zostanie umieszczone na stronie internetowej sprzedającego.

§ 17.

1.       Wszelkie rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

2.      Uczestnictwo w Przetargu oznacza potwierdzenie że Oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem zrozumiał jego
treść przyjmuje jego treść bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje jest do jego przestrzegania.

3.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

4.      Zastrzega się możliwość odwołania przez sprzedającego Przetarg lub też jego unieważnienie bez podania przyczyny.

5.      Wszelkie czynności związane z Przetargiem wykonuje sprzedający FP SPOMAX S.A. w Układzie z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Kaliskiej 61-63.

6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2022r.