PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ

z dnia 23 listopada z przeprowadzenia przetargu pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż udziałów należących do
Spółki SPOMASZ- ODLEWNIA ŻELIWA Spółka z o. o. z siedzibą w  Ostrowie Wlkp.

I. Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu.

Przetarg pisemny nieograniczony został przeprowadzony dnia 23 listopada 2021r. o godz 13:03 w siedzibie FP SPOMAX S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Kaliskiej 61-63- sala konferencyjna.

II. Imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.

1. Przewodniczący     –  Zdzisław Paczkowski
2. Sekretarz                 –  Anna Konieczna
3. Członek                    –  Piotr Grobelny

III. Oznaczenie Przedmiotu Przetargu.

Przedmiot przetargu – sprzedaż 49,54% ( 26 850 sztuk) udziałów w Spółce SPOMASZ- ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o .o.  z siedzibą w Ostrowie Wlkp., których posiadaczem jest FP SPOMAX S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrowie Wlkp.
Przedmiot przetargu zbywana jest na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej FP SPOMAX S. A. w restrukturyzacji Nr 8 z dnia 27 września 2021r.  w sprawie ogłoszenia przetargu i ustalenia formy przetargu oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż udziałów.

IV. Wskazanie oferentów dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem.

1.Do upływu terminu składania ofert zawartym w Regulaminie złożono jedną ofertę.

Osoby/firmy dopuszczone do przetargu:
1. MARHEN STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078
    Wrocław, Nr KRS: 0000831790, NIP: 897 1877000, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu spółki  
    Panią Grażynę Kowalczyk.

Komisja jednogłośnie stwierdza, ze koperta z ofertą złożona jest w stanie nienaruszonym.
Po otwarciu koperty Przewodniczący Komisji Przetargowej podała następujące informacje zawarte w ofercie:
    • oznaczenie Oferenta –  nazwę firmy, adres siedziby, adres do korespondencji nr tel: adres e-mail,
    • wypis z właściwego rejestru przedsiębiorstw,
    • formę zapłaty za zakup udziałów,
    • wartość ceny zakupu 49,54% ( 26 850 sztuk) udziałów ( cyfrowo i słownie ),
    • pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym  i faktycznym przedsiębiorstwa
       SPOMASZ – ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. akceptuje wycenę
       sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego  i nie wnosi żadnych zastrzeżeń,
    • pisemne oświadczenie że Oferent zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
Oferent wniósł wadium  w środkach pieniężnych w wys. 10% wartości 49,54% udziałów, tj. 134 250zł ( sto trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych ). Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy z dnia 18.11.2021r.

Niniejszym Komisja jednogłośnie stwierdza, że Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonej oferty i załączników oraz zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Osoby /firmy niedopuszczone do przetargu.
    • Brak oferentów.

 

V. Cena wywoławcza do przetargu.

Sprzedaży 49,54% ( 26 850 sztuk ) udziałów wynosi 1 342 500,00 zł słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset zł 00/100.

Udziały sprzedano za cenę 1 342 501,00 zł słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset jeden złotych 00/100.

VI. Rozstrzygnięcie podjęte przez Komisję.

Komisja proponuje wybrać ofertę :

  MARHEN STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078
  Wrocław, Nr KRS: 0000831790, NIP: 897 1877000, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu spółki  
  Panią Grażynę Kowalczyk.

VII. Wskazanie Zwycięzcy przetargu:

Komisja Przetargowa stwierdza, że zwycięzcą Przetargu została oferta złożona przez firmę:

MARHEN STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078
Wrocław, Nr KRS: 0000831790, NIP: 897 1877000, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu spółki  
Panią Grażynę Kowalczyk.

Niniejsza oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest korzystna w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

VIII. Data sporządzenia Protokołu.

Protokół sporządzono w dniu 23 listopada 2021r. w siedzibie FP SPOMAX S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrowie Wlkp. na podstawie Regulaminu z dnia 10 listopada 2021r.  oraz przepisów ustawy z dnia  23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U z 2020r. poz. 740  z późn. zm.).

IX. Imiona i nazwiska Przewodniczącego i członków Komisji.

1. Przewodniczący   –  Zdzisław Paczkowski

2. Sekretarz              –  Anna Konieczna

3. Członek                –  Piotr Grobelny

 

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży 49,54% udziałów Spółki SPOMASZ- ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.