REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w Ostrowie Wielkopolskim,
przy ul. Kaliskiej 61-63, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
działka nr 91/2 o pow. 1,0617 ha
dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KZ1W/00022165/2
przez Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z prawem własności
posiadanych na niej budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin niniejszy określa warunki sprzedaży w tym, przedmiot sprzedaży, miejsce i czas sprzedaży,cenę wywoławczą, dla nieruchomości gruntowej wraz z budynkami i budowlami.

Sprzedaż prowadzona jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego

§ 2.

1. Przetarg jest przeprowadzony na podstawie mniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2020r. poz. 740 z póź. zm.).

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2013r. podjęło Uchwałę nr 3/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Kaliskiej 61-63, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działka nr 91/2 o pow. 1,0617 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KZ1W/00022165/2 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z prawem własności posiadanych na niej budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

3. Plan Restrukturyzacji FP SPOMAX S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrowie Wlkp., zakładał sprzedaż części nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej 61-63, KW KZ1W/00022165/2 poprzez wydzielenie działki nr 91/2, o powierzchni 1,0617 ha.

§ 3.

1. Przedmiotem Przetargu jest:

nieruchomość gruntowa ( prawo użytkowania wieczystego) zabudowana, położona w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Kaliskiej 61-63,
63-400 Ostrów Wielkopolski, działka nr 91/2 o pow. 1,0617 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KZ1W/00022165/2
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Prawo własności na nieruchomości posiadają budynki i budowle, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.
2. Przedmiot Przetargu jest opisany szczegółowo przez Rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym nieruchomości
.

3. Dostęp do operatu szacunkowego nieruchomości można uzyskać w siedzibie spółki FP SPOMAX S. A. w Układzie w Ostrowie Wlkp.
przy ul. Kaliskiej 61-63, 63-400 Ostrów Wlkp. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 62 595 69 69.

4. Ewentualne dalsze pytania do przedmiotu Przetargu należy kierować do Prezesa Zarządu Spółki FP SPOMAX S. A. w Układzie na dane
kontaktowe :

FP SPOMAX S. A. w Układzie ul. Kaliska 61-63, 63-400 Ostrów Wielkopolski

numer telefonu: 62 595 69 69

§ 4. CENA WYWOŁAWCZA

1. Cena wywoławcza nabycia opisanej w § 3 nieruchomości wynosi 3 700 000,00 zł (trzy miliony siedemset tysięcy zł 00/100) .

2. Wartość sprzedaży nieruchomości jest wartością brutto.

§ 5. WARUNKI PRZETARGU

1. W Przetargu mogą brać udziały osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 §1 Kodeksu Cywilnego.

2. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w Przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu majątku przez cudzoziemców .

3. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, warunkiem jest złożenie oferty przez obojga małżonków albo przez jednego małżonka wraz z pisemną zgodą drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu oraz nabycia nieruchomości. Uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego dołącza do oferty oświadczenie o nabyciu nieruchomości do majątku osobistego.

4. W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność prawną, oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób składających ofertę.

5. Każdy z oferentów ponosi we własnym zakresie koszty związane z udziałem w Przetargu.

§ 6. OFERTA

1. Oferent składa ofertę na piśmie.

2. Niedopuszczalne jest złożenie oferty uzależniającej zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu Przetargu od spełnienia warunków.

3. Oferta powinna spełniać wszystkie warunki wymienione w niniejszym Regulaminie oraz zawierać w szczególności:

       1) dokładne oznaczenie Oferenta – imię i nazwisko ( firmę), adres zamieszkania ( siedziby), adres do korespondencji nr tel, adres e-mail;

       2) kopię dowodu osobistego ( w przypadku gdy Oferentem jest osoba fizyczna);

       3) wypis z właściwego rejestru przedsiębiorstw ( w przypadku gdy Oferentem jest przedsiębiorstwo);

       4) oferowaną cenę nabycia nieruchomości oraz dowód uiszczenia wadium;

       5) wartość ceny zakupu nieruchomości ( cyfrowo i słownie);

       6) pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu,
         
akceptuje wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego i nie wnosi żadnych zastrzeżeń;

4. Oferty z ceną poniżej wartości wyceny będą bezwarunkowo odrzucane.

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferent zobowiązany jest do dnia  9 września 2022r. do godz. 15.00 złożyć w siedzibie FP SPOMAX S.A. w Układzie pisemnej oferty spełniającej warunki określone w § 6 niniejszego regulaminu;

2. Ofertę składa się na adres :

FP SPOMAX S.A. w Układzie

ul. Kaliska 61-63, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

3. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo wysłania oferty na wskazany adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku gdy oferta została wysłana w terminie, o którym mowa w ust. 1 i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.

4. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie Oferenta ze wskazaniem adresu korespondencyjnego wraz z widoczną informacją o teść:
NIE OTWIERAĆ – OFERTA W PRZETARGU:

5. Koperta z ofertą powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nią bez jej otwarcia oraz z w sposób wyłączający możliwość jej otwarcia i zamknięcia bez pozostawienia śladów po otwarciu.

6. Uczestnikiem Przetargu jest Oferent który przystąpił do Przetargu z zachowaniem wszystkich postanowień Regulaminu.

7. Oferta wiąże Oferenta przez okres 3 –ch miesięcy od terminu , w którym mowa w ust. 1.

8. Po zakończeniu przetargu oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 8. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest wniesienie wadium.

2. Wadium jest wnoszone wyłącznie w pieniądzu i wynosi 5% wartości nieruchomości 3 700 000,00zł ( trzy miliony siedemset tysięcy zł 00/100)
tj.
185 000,00 ZŁ( sto osiemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100) objętych ofertą.

3. Wadium wnosi się na rachunek bankowy 37 1090 1160 0000 0001 2026 0806 w banku Santander BP S.A. O/Ostrów Wlkp.

z podaniem tytułu przelewu – WADIUM – PRZETARG FP SPOMAX S.A. w Układzie.

4. Potwierdzenie wniesienia wadium stanowi załącznik do oferty. Potwierdzenie musi wskazywać na fakt zaksięgowania transakcji.

5. Wadium zwraca się po upływie 7 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.

Wadium zwraca się bez odsetek oraz nie podlega waloryzacji.

6. Wadium uiszczone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał ( Zwycięzca Przetargu) zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Niewniesienie wadium jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do Przetargu.

8. Wadium wniesione przez Oferenta, który nie został Uczestnikiem Przetargu podlega zwrotowi zgodnie z ust. 5

§ 9. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Ogłoszenie o Przetargu podaje się do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia zamieszczonego w prasie Ogólnopolskiej w gazecie
RZECZPOSPOLITA, GAZETA WYBORCZA i w gazecie lokalnej
KURIER OSTROWSKI oraz na stronie internetowej FP SPOMAX S.A. w Układzie.

Ponadto spółka FP SPOMAX S.A. w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wlkp. może w dowolny sposób indywidualnie poinformować o Przetargu potencjalnych oferentów.

2. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informację o:

– możliwość składania ofert

– terminie do którego należy składać oferty

– sposób składania ofert

– adres na jaki należy składać oferty

– informację o regulaminie.

3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§ 10. KOMISJA PRZETARGOWA

1. Sprzedający dokonuje wyboru Komisji Przetargowej (dalej jako KOMISJA) która w jego imieniu przeprowadza Przetarg oraz sporządza i kompletuje odpowiednie dokumenty przetargowe wymagane do przeniesienia własności udziałów.

2. Komisja składa się :

Przewodniczący – Wiceprezes Zarządu FP SPOMAX S.A. w Układzie – Zdzisław Paczkowski

Sekretarz – Paulina Cierniak

Członek – Anna Konieczna

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji Przetargowej.

4. Komisja podejmuje uchwały, które zapadają większością głosów.

5. Komisja działa na podstawie regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. PRZETARG

1. Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji.

2. Przetarg odbywa się w trybie niejawnym.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden z uczestników złożył ofertę odpowiadającą warunkom Przetargu.

4. Przewodniczący ustala liczbę otrzymanych ofert w 4 dni po upływie terminu składania ofert i wyznacza termin ich otwarcia , nie później niż w terminie
3 dni. W przypadku braku ofert Przewodniczący stwierdza zamknięcie przetargu z powodu nieprzystąpienia oferentów do przetargu.

5. Komisja otwiera koperty z ofertami w kolejności chronologicznej ( według daty wpływu) weryfikuje terminowość złożenia oferty i wniesienia wadium
a następnie dokonuje ich szczegółowej merytorycznej analizy. Przewodniczący stwierdza zamkniecie przetargu w przypadku braku Uczestników Przetargu.

6. Komisja według uznania w drodze uchwały wybiera najkorzystniejszą ofertę lub oferty bądź stwierdza zamknięcie Przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

7. Komisja w drodze uchwały odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom Przetargu. Komisja odrzuca również oferty nieczytelne lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich treści.

8. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja wzywa Uczestników Przetargu do zaoferowania nowej ceny w terminie 7 dni.

9. Komisja może wezwać Uczestnika Przetargu do uzupełnienia, doprecyzowania lub wyjaśnienia oferty w terminie 7 dni.

10. Komisja nie uzasadnia wyboru oferty lub braku wyboru oferty, chyba że o sprecyzowanie uzasadnienia wniesie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu Uczestnik Przetargu.

11. Oferenci nie biorą udziału w czynnościach przeprowadzanego Przetargu.

§ 12. PROTOKÓŁ Z PRZETARGU

1. Z przetargu Komisja sporządza protokół.

2. Protokół zawiera:

– Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu.

– Oznaczenie Przedmiotu Przetargu.

3. Wskazanie oferentów dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem.

4. Rozstrzygniecie podjęte przez Komisję.

5. Wskazanie Zwycięzcy Przetargu.

6. Datę i miejsce sporządzenia Protokółu.

7. Imiona i nazwiska Przewodniczącego oraz członków Komisji.

8. Protokół sporządza Przewodniczący Komisji podpisują go wszyscy członkowie Komisji.

9. Data podpisania protokółu jest datą zakończenia Przetargu.

10. Protokół z Przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

§ 13. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

1. Przewodniczący zawiadamia pisemnie Zwycięzcę Przetargu o wyniku przetargu w terminie 7 dni od zakończenia Przetargu zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 15. do zawiadomienia dołącza się kopię Protokółu z Przetargu.

2. Wyniki Przetargu FP SPOMAX S.A. w Układzie publikuje na swojej stronie Internetowej.

§ 14. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Nabywcą jest Zwycięzcą Przetargu, który zobowiązany jest do nabycia nieruchomości w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, po cenie wskazanej w ofercie.

2. FP SPOMAX S.A. w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wlkp. zawiera umowę sprzedaży w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokółu z Przetargu. Na żądane nabywcy zawarcie umowy sprzedaży może być poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej.

3. Sprzedający wskazuje termin oraz miejsce zawarcia umowy sprzedaży.

4. Jeżeli Nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i w terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od umowy a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Cenę nabycia Nabywca uiści w drodze przelewu na wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy. Cena nabycia powinna znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym na co najmniej 3 dni przed dniem wyznaczonym na zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

6. Nieuiszczenie w terminie ceny nabycia przez Nabywcę lub jedynie częściowe jej uiszczenie uznaje się za uchylenie od zawarcia umowy i powoduje skutki o których mowa w ust. 4.

7. Nabywca udziałów ponosi wszelkie koszty związane z umową sprzedaży ( opłaty notarialne ,podatki).

8. Protokół przekazania nieruchomości nastąpi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

9. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości dokonuje sprzedający.

§ 15. ZAWIADOMIENIA

1. Zawiadomienia związane z Przetargiem dokonuje sprzedający poprzez umieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej lub w drodze indywidualnych zawiadomień skierowanych pisemnie do Oferentów.

2. Zawiadomienia kierowanie są na adres korespondencyjny Oferenta. Zawiadomienie doręcza się listem poleconym.

§ 16. ZMIANA REGULAMINU

1. Ogłoszenie o Przetargu oraz Regulamin mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyny do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako dzień składania ofert.

2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu zostanie umieszczone na stronie internetowej sprzedającego.

§ 17.

1. Wszelkie rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów praw.

2. Uczestnictwo w Przetargu oznacza potwierdzenie, że Oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem zrozumiał jego treść przyjmuje jego treść bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

4. Zastrzega się możliwość odwołania przez sprzedającego Przetarg lub też jego unieważnienie bez podania przyczyny.

5. Wszelkie czynności związane z Przetargiem wykonuje sprzedający FP SPOMAX S. A. w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wielkopolski, ul. Kaliska 61-63, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r.